Logo

Tamburelli del Gruppo Folk Aulos


SHIBBOLETH
Canti & cunti


Gruppo Teatro TempoFilastrocche Catanesi


A calata da marina
sciddicau na signurina
sciddicau cu l'anghi aperti
e si visti u trentasetti.
Avanti, avanti, avanti
ca passunu i briganti
arreri, arreri, arreri
ci su i carabineri


Angilu battangilu
Pigghia lu iattu e mungilu
mungilu 'nto bicchieri
e Angilu cavaleri
 
Allura ,i soddi ca va dari
vi dugnu 'nta tri voti :
'nta maggiu,'nta giugnu e mai vi dugnu,
'nfurmativi c'haia statu, e cu sugnu,
pirchì all'autri nun cci na'haia datu
e a vui nun vi nni dugnu


Cicciu Barchetta
lassau a porta aperta
trasiu 'npuddicinu
e Cicciu amannarinu
amannarinu era amaru
e cicciu calamaru
u calamaru era chiusu
e Cicciu piducchiusuC'era 'na vota 'n re,
bafè, viscottu e minè
c'aveva 'na figghia, bafigghia,
viscottu e minigghia.
Sta figghia, bafigghia,
viscottu e minigghia,
aveva 'naceddu, bafeddu,
viscottu e mineddu
Gn'iornu st'aceddu,bafeddu,
viscottu e mineddu, abbulò.
Allura lu re, bafè,
viscottu e minè disse:
a cu' trova l'aceddu,bafeddu,
viscottu e mineddu.
cci dugnu a me figghia,
bafigghia viscottu e minigghia
Iù truvai l'aceddu, bafeddu,
viscottu e mineddu,
ci rissi 'ncarusu, vavusu, fitusu,
viscottu e minusu.
Allura , lu re, bafè,
viscottu e minè ci dissi :
e iu pi 'naceddu bafeddu,
viscottu e mineddu,
ti dava a me figghia bafigghia,
viscottu e minigghia?
Ah! Vattinni, vavusu, fitusu,
muvvusu, viscottu e minusu

Enzu 'nrotulu e mezzu
a pasta cu sugu e
patati 'nto menzu 

Chicchirichì...
sutta ô lettu ci nn'è tri
unu c'abballa, unu ca frisca
unu ca porta l'acqua frisca


Chiovi...chiovi..,
la jatta fà li chiovi
u suggi si marita
cu li zocculi di sita.


Dumani è duminica
ci tagghiamu a testa a minica,
minica non c'è
ci tagghiamu a testa o RE,
u Re è malatu
cci tagghiamu a testa o suldatu,
u suldatu fa la guerra
ci 'ntappamu u culu 'nterra
.

Dumani mi susu matinu
rapu a porta ddo giardinu
mi 'nacchianu pianu pianu
ammucciuni ddo guardianu
u guardianu era chiusu
mi 'nficcai intra u purtusu
'nto purtusu non ci capia
minni ji 'nti me zia
me zia era malata
m'ammiscau na tumbulata
m'abbiai ddo barcuni
ciciri cotti e maccaruni
Finocchiaro Grazia ( CT)Finiu lu tempu ca faceva gran pisca,
quannu dinari aveva 'nta la tasca,
e argentu e oru ci mitteva ppi isca
ora 'mazzuneddu cchiù non si pisca
pirchì la canna addivintau masca


Jennu vinennu
cuttuni cugghennu
jennu vinia cuttuni cugghia
a ginucchiuni cugghiennu cuttuni.

Marianna passa dda banna,
fatti u tuppu ca veni tò nanna
e fattillu beddu pulitu
c'a stasira veni u tò zitu.

Minicheddu tabaccu tabbaccu
si ti vidu dumani t'acchiappu,
e t'attaccu 'nta 'n purticatu
Minicheddu ccò culu cacatu

 
Giuvanni cacalanni
jetta pirita e fa castagni
li fa a dui a dui
Giuvanni si nni fui
sinni fui ccu na virginedda
e Giuvanni puddicinedda


Luna lunedda
Fammi na cudduredda,
Fammilla bedda ranni
Ci la portu a San Giuvanni,
San Giuvanni non la voli,
Ci la portu a san Crioli,
San Crioli si la pigghia,
pi l'amuri di sò figghia.


Me nanna fici u maccu
e a mia 'no mi nni resi
dda strologa di me nanna
chi colira ca mi resi


Ninu nanu
supira 'ncantaranu
cu 'na cannila 'manu
ca pari 'nsaristanu


'ndiliu 'ndilau
u sceccu arragghiavu,
arragghiavu a porta iaci
non fazzu cchiù paci


Pugnu cutugnu
amara a ccu ciù dugnu
u dugnu a me muggheri
ca è figghia di cavaleri


 

Na vota c'era un vecchiu
ca purtava un saccu vecchiu
ci vuleva un puntu
aspittati ca v'û cuntu


Ossu d'alivu tunnu e pizzutu,
ossu di pessicu tunnu e spaccatu
nun c'è pirsuna ppi d'arivi aiutu
veni 'nti mia culazzu spunnatu;
Lampi saitti e trona
turiddu abballa e ssu culu sona;
Di unni nisciu ssu piriteddu
passi ca nisciu 'nceusu a cavaddu
cu na fogghia di ficu 'ncoddu
ca si vuleva tirari ficatu pulmuni e vureddu


Pizzica, jaddu,
pani e furmàggiu;
veni lu cani,
si pìgghia lu pani;
veni lu jattu,
si pigghia 'u furmàggiu.
Arrassu, canazzu!
Chissi,...jattazzu!

Alfio R. Ct


Signuruzzu chiuviti...chiuviti
l'angileddi su morti di siti
facitini una bona
senza lampi e senza trona


Tri tri tri
setti fimmini pi 'ntarì
ma 'natrì e troppu pocu
setti fimmini pi 'npiricocu
'npiricocu e troppu duru
setti fimmini pi 'mulu
u mulu jetta cauci
setti fimmini pi na fauci
e la fauci è taghenti
setti fimmini pi 'nseppenti
u seppenti e muzzicarolu
setti fimmini pi 'ncannolu
u cannolu è di canna
setti fimmini pi na manna
a manna è di linu
setti fimmini pi 'nparrinu
u parrinu dici a missa
fici 'nsigna a la batissa
a batissa ju na l'ortu
pi scippari 'nperi di finocchiu
e ci vinni di cacari
fici 'ntrunzu quanto u mari.
Vanessa ct

Voi scanna voi ,
ti mangiasti menzu voi,
a mia non mi nni dasti
tutti i causi ti cacasti


Giro giro tondo,
l'impero è andato a fondo
se vince l'Inghilterra,
il nonno (RE) cade a terra,
se vincono i Tedeschi,
possiamo stare freschi.

Evviva me nannu
che causi ‘i pannu
ca giacca i villutu
co culu cusutu
.
Rosario Grasso ct

Setti, quattordici,vintunu, e vintottu
rapimi a porta ca sugnu 'npicciottu
sugnu 'npicciottu di vintiquattr'anni
rapimi a porta ca sugnu Giuvanni,
sugnu Giuvanni vistutu pulitu
rapimi a porta ca sugnu u to zitu

Vanessa CT


Sutta u lettu da zza cicca
c'è na jatta sicca sicca
cu parra prima sà và 'licca


Spia spiuni mori 'nta n'agnuni
ccu acqua cauda e pizzuluni

Teresa dammi i picciuli
cacucciuli cacocciuli
cacocciuli non cci nè
sasizza sasizza
sasizza cco spacu
mi cacu mi cacu
non ti cacari ora
o cachiti dda fora
dda fora c'è u zu santu
mi scantu mi scantu
dda fora c'è u zu ninu
mischinu mischinu


Turi balluni
stuppagghiu di cannuni
a barca ritorna
e Turi havi i corna

Tu rivoddi quannu stavumu 'o furttinu,
'nta na casa ca pareva 'ncammarinu,
li surgi ni mangiavanu li peri
ppi non 'aviri 'ngnattu,
chi rischiu ca currevi


Ci pensi quannu stavumu 'o furttinu,
na dda casuzza ca pareva 'nchianu
i surgi ca facevunu 'nfistinu
e u patruni 'i casa era 'nparrinu

Rosario Grasso ct

Vatinni Mariu ca m'arricchisti,
nenti purtasti e na casa inchisti,
era megghiu ca non vinevi
na casa di pipi non mi inchevi.
Santo ct

Ti ricordi quann'erumu ziti,
mi purtavi i carrubi 'nfurnati,
e ora ca semu maritati:
cauci, pugna e macari pirati.

Michele De Luca ct
Maria lavava,
Giuseppi stinneva,
lu figghiu chianceva
chi manciari vuleva.
Zíttiti, figghiu,
chi ora ti pigghiu,
manciari `un ci nn`é,
ti dugnu 'a nenné.

Alfio Russo ct
Iu mi curcu `nta `stu lettu
cu la Marunnuzza `mpettu.
Iu dormu e idda vigghia,
quannu voli m`arruspigghia.

Alfio Russo ct

Mi dissi u 'signor Costa
mi dassi menza costa,
quantu costa costa
abbasta ca è costaMelu Meluzzu
va caca intra 'n puzzu
u puzzu è docu arredi,
ci truppica lu peri,
va casca intra 'na conca
havi a jamma menza ciunca
Miluzzu chianci chianci,
A mamma ci 'accatta l'aranci

Andrea Maugeri ct

Rosa rusidda
si nni va 'ncampagna
chiovi e si vagna
Rusidda comu fa ?
'mmutta lu ventu
'mmutta la fasola
u zitu abballa
e a zita si 'ncannola.
Andrea Maugeri ct
Puddu piricuddu
quannu mancia non vidi a nuddu,
quannu finisci di manciari
chiama tutti i so cumpari.
Andrea Maugeri ct

Saru Sariddu annachiti !
conziti u lettu e curchiti
curchiti 'nto linzolu,
pasta co pumadoru.

Andrea Maugeri ct

Tu ricordi quannu stavumu a barrera,
c'era 'na vecchia ca cacava fora,
cu 'mpiritu rumpiu 'na quartara,
e di lu fetu mossi 'na cagnola.
Mario Licciardi
Conosci qualche filastrocca e vuoi che la pubblichiamo a tuo nome ?
Inviala a questo indirizzo: raimondocatania@tiscali.it
Inserisci, per favore, anche la zona di provenienza.
Raimondo Catania